امروز پنج شنبه 29 شهریور 1397
  تماس با ما پست الکترونیک معرفی استان بوشهر جستجوی وکیل گالری تصاویر اطلاعیه های کانون صفحه اصلی

اسامی پذیرفته شده های سهمیه آزاد سال 95
اسامی پذیرفته شده های سهمیه آزاد سال 95
  
!""#$%&'() *+,-#./012#!3#
4(5 () 6/%74.,809() 6/%747
6/%:("# (5;$+,() 6! ."096<=>!?@A
B-'3&C0&.DE.3FG+,&'/%6/%
/H#
I
DA! ( J,3KL /$.A
J.M.,8+=!B('>N0(O
PB("D 
4PQ>(0DRDRM,'$,
P(O#,LST
UPB,B,
P('?V%(5>
WPX5@!DR
YP3#3
:P=9ZM5>
P(O,D>!O;
[PB3B,
P9(5>!'
4P(55 (D>3#
P(]0,]
UPZ!;?
P99B
WP3^0<F
YP(0M_Q?0
:P(>=0
P($O%.L
4[PT-01!Q0,%به نام خدا

به نام خدا

اسامی پذیرفته شده های سهمیه آزاد  آزمون وکالت بره شرح ذیل می باشد

 

نفرات اول تا بیستم آزمون ورودی سال 1395 کانون وکلای دادگستری استان بوشهر به شرح ذیل با در دست داشتن مدارک (کپی تمام صفحات شناسنامه 2برگ برابر اصل، کپی کارت ملی 2 برگ برابر اصل ، کپی پایان خدمت 2 برگ برابر اصل، 8 قطعه عکس ، پرینت کارنامه ، کپی مدرک تحصیلی کارشناسی برابر اصل ، اصل تمام مدارک ) جهت ثبت نام در تاریخ دوم بهمن ماه و در وقت اداری در محل کانون حضور بهم رسانید. کسانی که قبلاً شاغل در ادارات دولتی یا مؤسسات عمومی بوده نامه انفکاک ازخدمت ضروری است.

1-    اکبر امینی زاده

2-    سید محمد رضا طباطبایی عقلا

3-    فروغ حیدری شولی

4-    سیده سارا اسدی زاده

5-    علی اصغر نعمتی

6-    طیبه مرادی مطلق

7-    مهرناز مفرد بوشهری

8-    علیرضا ارتش پیکر

9-    نصراله عبدلی

10-    سیده بهاره موسوی

11-    نجمه علی پور

12-    شهربانو عباسی کللی

13-    ناهید زیراهی

14-    معصومه آتش بار

15-    سامره پاپری

16-    برجیس ریشهری

17-    یعقوب رضایی

18-    یکتا زارعی

19-    حجت صالحی

20-    صدیقه آذین فر

 

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان بوشهر

 

 

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
تلفن همراه :
وب سایت :
نظر :
 

  تماس با ما پست الکترونیک معرفی استان بوشهر جستجوی وکیل گالری تصاویر اطلاعیه های کانون صفحه اصلی  
استاد سید مصطفی محقق داماد استاد سید محمد هاشمی استاد افتخار جهرمی استاد داوود هرمیداس باوند استاد ابراهیم بیگ زاده استاد محمد علی اردبیلی استاد بهمن کشاورز استاد سید حسن امامی استاد مهدی شهیدی استاد جمشيد ممتاز استاد ايرج گلدوزيان استاد سید حسین صفائی استاد ناصر کاتوزیان استاد محمد جعفر جعفری لنگرودی دکتر محمد نصیری

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به کانون وکلای دادگستری بوشهر می باشد. طراحی و توسعه : وکالت آنلاین