امروز پنج شنبه 29 شهریور 1397
  تماس با ما پست الکترونیک معرفی استان بوشهر جستجوی وکیل گالری تصاویر اطلاعیه های کانون صفحه اصلی

استاد سید حسین صفائی
استاد سید حسین صفائی

استاد سید حسین صفائی
متولد 1312 در قزوین
مدارك تحصیلی:
( لیسانس منقول از دانشکده الهیات دانشگاه تهران ( 1332
( لیسانس حقوق (رشته قضائی) از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ( 1337
( شهادتنام ههاي دکتري رشته قضایی از دانشکده حقوق دانشگاه تهران ( 1340
دکتري دولتی حقوق خصوصی از دانشکده حقوق دانشگاه پاریس ( 1344 ) و برنده جایزه علمی (لورا) از آن
دانشکده
( دیپلم حقوق تطبیقی از دانشکده بین المللی آموزش حقوق تطبیقی استراسبورگ ( 1343 1342
( دیپلم آکادمی حقوق بی نالملل لاهه ( 1354
( گواهی تخصصی دوره حقوق انگلیس از دانشگاه کمبریج ( 1356
مشاغل و کارهاي علمی و اداري
( آسیستان دانشکده حقوق دانشگاه پاریس ( 1344
( استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران ( 1347 1344
( دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران ( 1352 1347
استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران (از سال 1352 تا کنون)
تدریس درسهاي حقوق بی نالملل خصوصی، حقوق تطبیقی، حقوق مدنی و داوریهاي بی نالمللی در
دانشکده حقوق دانشگاه تهران و دیگر دانشکد هها و مؤسسات آموزشی در مقاطع مختلف
عضو آکادمی بی نالمللی حقوق تطبیقی
عضو انجمن حقوق تطبیقی (فرانسه)
عضو انجمن بی نالمللی حقوق مؤلف (آلمان)
( معاون دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ( 1351 1348
( معاون مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران ( 1358 1354
( رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی ( 1371 1367
رئیس مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران از سال 1374
عضو وابسته فرهنگستان علوم جمهوري اسلامی ایران
داراي آثار و تألیفات متعدد در حقوق تطبیقی، حقوق مدنی، حقوق بی نالملل خصوصی و داوریهاي
بی نالمللی
سابقه وکالت و مشاوره حقوقی
وکیل پایه یک دادگستري از 1353 تا کنون
سرپرست بخش تحقیقات دفتر خدمات حقوق بی نالمللی در لاهه و همکاري در پروند ههاي مطروحه در
( دیوان دعاوي ایران ایالات متحده (از 1361 تا 1365
همکاري با سازمانها و مؤسسات دولتی ازجمله وزارت نفت، وزارت دفاع، سازمان صنایع دفاع (ساصد)،
دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان مشاور حقوقی به ویژه در پروند ههاي بی نالمللی.
کتابهاي چاپ شده
الف به زبان فارسی
1 حقوق مدنی، جلد اول، چاپ سوم، از انتشارات مؤسسه عالی حسابداري، 1350
2 حقوق مدنی، جلد دوم، چاپ اول، از انتشارات مؤسسه عالی حسابداري، 1350
3 مفاهیم و ضوابط جدید در حقوق مدنی ،تهران، 1355
4 نهادهاي اساسی حقوق ایالات متحده امریکا (ترجمه) ، چاپ شرکت سهامی کتابهاي جبیبی،
تهران، 1350
5 حقوق ایالات متحده آمریکا (ترجمه)، چاپ چهارم (با تجدیدنظر) ، موسسه انتشارات و چاپ
دانشگاه تهران، 1374
6 نظامهاي بزرگ حقوقی معاصر (ترجمه با همکاري دکتر عزت ا… عراقی و دکتر محمد آشوري)
مرکز نشر دانشگاهی، چاپ چهارم، 1378
7 حقوق خانواده ، جلد اول ( با همکاري دکتر اسدا… امامی )، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه
تهران، چاپ هشتم، 1380
8 حقوق خانواده، جلد دوم، قرابت و نسب (با همکاري دکتر اسدا… امامی) مؤسسه انتشارات و چاپ
دانشگاه تهران، 1381 (چاپ سوم)
9 مباحثی از حقوق بی نالملل خصوصی، نشر میزان، تهران، 1374
10 حقوق مدنی (اشخاص و محجورین) با همکاري آقاي دکتر سیدمرتضی قاسمزاده چاپ هفتم،
سمت، 1381
11 حقوق بی نالملل و داوریهاي بی نالمللی، مجموعه مقالات، نشر میزان 1375
12 حقوق مدنی و حقوق تطبیقی نشر میزان، 1375
13 مختصر حقوق خانواده، با همکاري دکتر اسدا… امامی، چاپ پنجم، تهران، نشر میزان، 1381
14 درآمدي بر حقوق تطبیقی و دو نظام هماهنگ حقوقی معاصر (ترجمه) چاپ سوم، تهران، 1380
15 دوره مقدماتی حقوق مدنی (اشخاص و اموال) ، نشر میزان، تهران، 1379
ب به زبان فرانسه
.1966La protection des incopables, Etudes comparatives, paris, .16
مقالات منتشر شده:
حدود 33 مقاله به زبان فارسی منتشر شده در مجلات معتبر حقوقی و شش مقاله به زبان فرانسه

  تماس با ما پست الکترونیک معرفی استان بوشهر جستجوی وکیل گالری تصاویر اطلاعیه های کانون صفحه اصلی  
استاد سید مصطفی محقق داماد استاد سید محمد هاشمی استاد افتخار جهرمی استاد داوود هرمیداس باوند استاد ابراهیم بیگ زاده استاد محمد علی اردبیلی استاد بهمن کشاورز استاد سید حسن امامی استاد مهدی شهیدی استاد جمشيد ممتاز استاد ايرج گلدوزيان استاد سید حسین صفائی استاد ناصر کاتوزیان استاد محمد جعفر جعفری لنگرودی دکتر محمد نصیری

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به کانون وکلای دادگستری بوشهر می باشد. طراحی و توسعه : وکالت آنلاین