امروز پنج شنبه 29 شهریور 1397
  تماس با ما پست الکترونیک معرفی استان بوشهر جستجوی وکیل گالری تصاویر اطلاعیه های کانون صفحه اصلی

معرفی کانون

تاریخچه شکل گیری کانون

قبل از انقلاب شكوهمند اسلامي و تاقبل از اجراي قانون در استان بوشهر منحصراً سه مرجع قضائي مشتمل بردادگاه شهرستان بوشهر ودادگاههاي بخش مستقل برازجان وگناوه داير ومشغول به فعاليت بوده ومرجع تجديد نظر آراء دادگاه شهرستان بوشهر در دادگاه استان فارس بوده است. تاقبل از سال ۱۳۶۰ وكلاي دعاوي فاقد دفتر وكالت ثابت وداير دراستان بوشهر بوده واصحاب دعوي ناچاراً براي تفويض وكالت به دفاتر وكلاي دعاوي در شيراز مراجعه ميكرده اند .ازآنجائيكه كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس ، استان بوشهر رانيز پوشش مي داده لذا از سال ۱۳۶۱ وبامستقل شده دادگستري بوشهر ، درخواستهائي براي صدور پروانه وكالت واشتغال در استان بوشهر به كانون فارس وبنادر طرح واولين افرادي كه پروانه وكالت براي داير نمودن دفتر وكالت درشهر بوشهر از كانون فارس اخذ نموده اند در بدو امر مرحوم عبدالخالق چوبك وسپس مرحومين ابوالقاسم عبدالنبي زاده وعباس رستم زاد به عنوان وكلاي پايه يك ومرحومين علي رجب پور ومهيمني بعنوان كارگشا بوده اند .

متعاقباً باتشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو وداديارهاي كيفري يك ودو واحداث ساختمان جديد دادگستري با همت مرحوم عبدالعزيز حقدوست رياست كل دادگستري استان وضرورت حضور وكلاي دعاوي بيشتر ، آقايان سيدحسام جعفري ومحمدمهدي معتمدي وسپس آقاي مسعود جعفرزاده ساماني به ترتيب در سالهاي ۱۳۶۴ و۱۳۶۵ و۱۳۶۶ ومتعاقباٌ بانو دروتي سيار دفتر خود را در سال ۱۳۶۷ در بوشهر داير ودرهمين سالها آقاي عباس رستمي ورسول عطار حسيني دربوشهر ومرحومين حاج علي برازجاني وسيدمختار خديور بعنوان كارگشا در برازجان مشغول بكار شدند.

درسال ۱۳۷۱ آقاي سيداصغر سجادي دربرازجان ودر سال ۱۳۷۲ آقايان محمدتقي ماحوزي واحمد ميرزائي در بوشهر دفاتر خود را داير وتعدادي از وكلاي فوق الذكر نيز به شيراز منتقل ونتيجتاً طي سالهاي ۱۳۶۵ لغايت ۱۳۷۲ تعداد وكلاي شاغل در استان بوشهر جمعاً ۶نفرشدند وهمچنين آقاي صفدر يوسفي وخانم سكينه علمدا ر در سال ۱۳۷۶ وبانوان منصوره قناعت پيشه وسكينه آتشي وآقاي علي حسن زاده درسال ۱۳۷۸ در بوشهر وآقاي مجيد راستان درهمين سال در برازجان دفاتر خود را تاسيس نمودند .

بنابراين تعداد وكلاي دادگستري شاغل در استان روبه افزايش گذاشته وباتوجه به نياز مردم به دخالت وكيل درامور حقوقيشان وتنوع دعاوي مطروحه در محاكم ، از سال ۱۳۸۰ به بعد افزايش يافته كه دراين سال آقايان ابراهيم خليلي ، رضا زيرائي و عبدالصمد دولاح پروانه وكالت اخذ ومشغول فعاليت شدند.
متعاقباً درسالهاي ۱۳۸۱ و۱۳۸۲ آقايان سيروس شهرياري ، بابااحمدي ، مهاجر، افراس وتعدادي ديگر بااخذ پروانه وكالت ، دفاتر خود را در بوشهر ،برازجان ، كنگان و... داير نمودند به نحوي كه تعداد وكلاي پايه يك در استان بوشهر در پايان سال ۱۳۸۲ بالغ بر ۲۵ نفر گرديد درسالهاي ۱۳۸۳ و۱۳۸۴ تعداد وكلاي شاغل در استان رشد چشمگيري يافته وبالغ بر ۶۰ نفر ازجمله آقايان مسيح زاده ،عابدين غريبي ، سعيدي ، آران ، سعادت نيا، شعبان زاده ، قائدي ثاني ، فروغ ، احمدزاده ، اميران ، محمدي،داوردان،قائدي، فرهمندصابر ، ماندگار،علي نژاد ، خسروي ، بصيري ونژاد ي گرديد . دراين سالها قضات شايسته وصديقي در دادگستري استان بوشهر به خدمت اشتغال كه بيش از ده مدير كل مسئوليت دادگستري را بعهده داشته كه نقش سه نفر از آنان آقايان عبدالعزيز حقدوست وجمال انصاري وحيدر بحراني (مديركل محترم فعلي) در رشد وتعالي كمي وكيفي دادگستري از بقيه چشمگير تر بوده است .

از سال ۱۳۸۱ امكان طي دوره ي كارآموزي نزد وكلاي باسابقه شاغل دراستان بوشهر فراهم گرديد وازهمين سال اقداماتي در جهت اخذ نمايندگي كانون فارس در استان بوشهر صورت گرفت كه آقاي صفدر يوسفي بعنوان بازرس كانون فارس وبنادر مشغول به فعاليت گرديد ، متعاقباً نيز باتلاش خانم دروتي سيار دايره معاضدت در استان بوشهر برقرار شد .

موضوع نمايندگي كانون وكلاي دادگستري فارس وبنادر دراستان بوشهر امر بسيار مهم وباارزشي بود چراكه اين امر عملاً پايه گذار تشكيل كانون وكلاي دادگستري در استان بوشهر گرديد . دراين امر خطير تلاش وفعاليت آقايان صفدر يوسفي واحمد ميرزائي قابل توجه مي باشد در هرحال افراد يادشده هركدام مدتي بعنوان نماينده كانون فارس دراستان بوشهر طي مدت حدود پنج سال مشغول فعاليت بوده تااينكه در سال ۱۳۸۶ براي اولين بار انتخاباتي باحضور اكثريت وكلاي دادگستري شاغل دراستان بوشهر به منظور انتخاب نماينده منتخب وكلا وبه منظور تلاش بيشتر درجهت رفع مشكلات صنفي ، باحمايت رياست كل دادگستري استان جناب آقاي بحراني وهمكاري دادگستري استان صورت گرفت كه نتيجتاً آقاي صفدر يوسفي بااكثريت قاطع آراء ماخوذه بعنوان نماينده وكلا در استان بوشهر انتخاب وطي مدتي كمتر از يكسال اقدامات قابل توجهي در جهت اداره نمايندگي بوشهر ونيز رفع مشكلات وكلا وكارآموزان وبسط همدلي وتلاش در جهت تشكيل كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر معمول داشته است كه نهايتاً منجر به تشكيل كانون وكلاي دادگستري بوشهر گرديد واين تلاش مقدس قابل ستايش مي باشد .

متعاقباً با اضافه شدن تعداد ۳۰ نفر همكار جديد درسال ۱۳۸۶ ونيز تعداد هفت نفر در سال ۱۳۸۷ تعداد وكلاي دادگستري استان بوشهر مجموعاً به ۱۱۷ نفر بالغ گرديد كه باتوجه به تعداد وكلاي دادگستري شاغل دراستان ورسيدن به حدنصاب براي تشكيل كانون ، باهمت وكلاي پيشكسوت ونيز حمايت وهمكاري بي وقفه وشايان توجه جناب آقاي حيدر بحراني رياست محترم كل دادگستري استان در ديماه ۱۳۸۷ با حضور اكثريت قابل توجه وكلاي دادگستري شاغل دراستان بوشهر ، اولين انتخابات رسمي براي تشكيل كانون وكلاي دادگستري بوشهر وانتخاب اعضاي هيئت مديره كانون ، صورت گرفت كه باحضور بيش از ۶۰ نفر از وكلاي داراي حق راي وازطريق راي گيري مخفي به ترتيب آقايان صفدر يوسفي ،احمد ميرزائي وسيداصغر سجادي وبانوان دروتي سيار وسكينه آتشي بعنوان پنج عضو اصلي هيئت مديره وآقايان ماحوزي ،حسن زاده وخانم سكينه علمدار بعنوان اعضاء علي البدل انتخاب ومتعاقباً باحضور اعضاي هيئت مديره وطبق راي گيري داخلي آقاي سيداصغر سجادي بعنوان اولين رئيس كانون وكلاي دادگستري بوشهر وبانو دروتي سيار بعنوان نائب رئيس انتخاب شدند .

دربهمن ماه سال ۱۳۸۹ دومين دوره انتخابات اعضاي هيئت مديره كانون بوشهر درحاليكه تعدا د اعضاي كانون بر ۸۰ نفر بوده ، با حضور پرشور تعداد۱۴۰نفر از وكلاي واجد شرايط ، كه ازبين تعداد ۱۶نفر كانديداي عضويت در هيئت مديره آقايان عبدالصمد دولاح،صفدر يوسفي ، احمد ميرزائي ، رضاز يرائي و مسعود جعفرزاده بعنوان اعضاي اصلي هيئت مديره وآقاي سيداصغر سجادي وبانوان سيار وآتشي بعنوان اعضاي علي البدل انتخاب شدند .

طبق تصميم هيئت مديره منتخب جلسه ۴/۲/۹۰ از بين اعضاي منتخب دومين دوره ، آقاي عبدالصمد دولاح بعنوان رئيس كانون وكلاي بوشهر وآقاي مسعود جعفرزاده بعنوان نائب رئيس كانون وآقاي صفدر يوسفي بعنوان بازرس كانون وآقاي احمد ميرزائي بعنوان منشي كانون تعيين وآقاي زيرايي ازهمين تاريخ مشغول به انجام امور محوله گرديدند.

كميسيونهاي داخلي من جمله كميسيون تخصصي ونيز اعضاي دادگاه ودادسراي انتظامي كانون به انتخاب اعضاي هيئت مديره منصوب ومشغول به ايفاي وظايف محوله گرديده كه شرح آن متعاقباً درسايت كانون درج خواهد گرديد .

در تاریخ 29/1/92 انتخابات سومین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان بوشهر در محل کانون برگزار گردید. و نتایج انتخابات وفق ماه 8 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذرماه 1334 با اصلاحات مربوطه با قرائت آرا به اطلاع سایر همکاران محترم نیز رسانیده شد. ازمجموع 179 آرا ماخوذه به ترتیب:

عبدالصمد دولاح 126 رای

بهرام فرهمند صابر 122 رای

سیروس شهریاری 117 رای

مسعود جعفرزاده سامانی 112 رای

غلامحسین افراس 94 رای

نادر آران 92 رای

هادی مسیح زاده 51 رای

یونس سعیدی 34 رای

داود سعادت نیا 28 رای

مجید راستان 10 رای

سکینه علمدار 7 رای

مجید نادر زاده 4 رای

را کسب نمودند

پس از اعلام نتایج انتخابات سومین هیات مدیره کانون وکلای دادگستری در تاریخ 3/2/92 اولین جلسه هیات مدیره کانون به منظور تعین مناصب اعضای هیات مدیره تشکیل شد.

که حسب اعلام اعضای محترم هیات مدیره بر اساس آرای مخفی :

1.جناب آقای دکتر عبدالصمد دولاح به عنوان ریاست هیات مدیره

2. جناب آقای دکتر بهرام فرهمند صابر به عنوان نائب رئیس هیات مدیره

3. جناب آقای دکتر سیروس شهریاری به عنوان رئیس کمیسیون کارآموزی

4 . جناب آقای مسعود جعفرزاده سامانی به عنوان بازرس کانون

تعین گردیدند.

پس از انقضای دوره سوم ؛  انتخابات  دوره چهارم نیز برگزار شد  که از میان کاندید ها   هفت نفر به عنوان اعضای اصلی و علی البدل  برگزیده شدند  که  عبارتند از : 

پنج عضو و اصلی :

1.دکتر بهرام فرهمند صابر  رئیس کانون وکلای دادگستری استان بوشهر

2.دکتر اسماعیل عبدالهی  نائب رئیس کانون وکلای دادگستری استان بوشهر

3.دکتر حسن شفیق فر رئیس کمیسیون کارآموزی

4.صفدر یوسفی  بازرس کانون

5.هادی مسیح زاده مسئول آموزش

 

اعضای علی البدال  هیات مدیره آقایان  :

1رسول سعادت نیا

2..احمد میرزائی

درپی انقضای مدت هیات مدیره دوره انتخابات پنجمین دوره هیات مدیره در تاریخ 30 شهریورماه 96 برگزار شد که منتخبین پس از اعلام نتایج انتخابات  در مهرماه1396 اولین جلسه هیات مدیره کانون به منظور تعین مناصب اعضای هیات مدیره تشکیل شد.

که حسب اعلام اعضای محترم هیات مدیره بر اساس آرا :

1.جناب آقای دکتر عبدالصمد دولاح به عنوان رییس کانون

2. جناب آقای دکتر سیروس شهریاری به عنوان نائب رئیس کانون

3. جناب آقای  مهدی شعبان زاده به عنوان رئیس کمیسیون اختبار

4 . جناب آقای نادر آران به عنوان بازرس کانون

5. جناب آقای صفدر یوسفی عضو اصلی هیات مدیره

تعین گردیدند.

ضمنا آقایان  دکتر اسماعیل عبدالهی و مسعود جعفر زاده سامانی به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره در انتخابات انتخاب شدند.

 

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان بوشهر

 

  تماس با ما پست الکترونیک معرفی استان بوشهر جستجوی وکیل گالری تصاویر اطلاعیه های کانون صفحه اصلی  
استاد سید مصطفی محقق داماد استاد سید محمد هاشمی استاد افتخار جهرمی استاد داوود هرمیداس باوند استاد ابراهیم بیگ زاده استاد محمد علی اردبیلی استاد بهمن کشاورز استاد سید حسن امامی استاد مهدی شهیدی استاد جمشيد ممتاز استاد ايرج گلدوزيان استاد سید حسین صفائی استاد ناصر کاتوزیان استاد محمد جعفر جعفری لنگرودی دکتر محمد نصیری

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به کانون وکلای دادگستری بوشهر می باشد. طراحی و توسعه : وکالت آنلاین