دوشنبه 10 مهر 1402 | Monday 2 October 2023
image

آگهی تشکیل هیأت عمومی برگزاری انتخابات هفتمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان بوشهر

باسمه تعالی

آگهی تشکیل هیأت عمومی برگزاری انتخابات هفتمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان بوشهر

1400/12/23 : تاریخ انتشار

در اجرای ماده 3 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذرماه 1332 ، جلسه هیأت عمومی کانون وکلای

دادگستری استان بوشهر بمنظور انتخاب اعضاء هفتمین دوره هیأت مدیره کانون در تاریخ 1401/1/18 در محل کانون واقع در

بوشهرـ خیابان بهشت صادق ـ روبروی خبرگزاری جمهوری اسلامی برگزار میگردد. از کلیه وکلای پایه یک عضو کانون که پروانه

وکالت آنان تمدید شده و دارای اعتبار باشد برای شرکت در هیأت عمومی و انتخاب اعضاء هیأت مدیره کانون دعوت بعمل می

آید. انتخابات از ساعت 9 صبح مورخه فوق آغاز و در ساعت 15 پایان میپذیرد و در صورت ضرورت با تشخیص هیأت نظارت تا

سه ساعت دیگر تمدید خواهد شد. برابر مقررات، حق رأی کسانی که تا پایان جلسه حاضر نشده و رأی ندهند ساقط است. ضمناً

اسامی داوطلبان واجد شرایط عضویت در هیأت مدیره که صالحیت آنان مورد تأیید نهایی قرار گرفته به ترتیب حروف الفبای

ابتدای نام خانوادگی بقرار زیر است :

ـ خانم الهام بهمیاری

ـ آقای میرنیاز تشویقی

ـ آقای محمدرضا خسروانی نژاد

ـ آقای رسول سعادت نیا

ـ آقای عباس سلطانی منفرد

ـ آقای اسماعیل عبدالهی

ـ آقای بهرام فرهمند صابر

ـ آقای مالک قائدزاده

ـ آقای عادل مقدس جرهی

چنانچه در فاصلة انتشار این آگهی تا روز برگزاری انتخابات، تأیید صالحیت سایر کسانی که در مرحله ثبت نام عضویت، نامزدی

خود را اعالم و ثبت نام نموده اند به هیأت نظارت اعلام گردد مراتب طی اطلاعیه دیگری به اطلاع خواهد رسید. ضمناً برابر مصوبه

هیأت نظارت بر انتخابات کانون، تبلیغات داوطلبان عضویت بشرح فوق از ساعت 9 صبح مورخ 1400/1/8 آغاز و تا ساعت 9 صبح

مورخ 1401/1/17 بمدت ده روز ادامه خواهد داشت. هرگونه تبلیغات داوطلبان در فاصله زمانی 24 ساعات مانده به شروع

انتخابات ممنوع میباشد.

 دکتر عبدالصمد دوالح

رئیس کانون وکلای دادگستری و هیأت نظارت بر انتخابات هفتمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان بوشهر

insert_chart_outlined بازدید: 308
نویسنده: admin

local_offerبرچسب ها

انتخابات

insert_commentنظرات

mode_comment نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید